Privaatsuspoliitika

 

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus
Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab infot selle kohta, kuidas ja milleks MakeDiy OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub ja töötleb. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

Antud privaatsuspoliitika on kehtiv alates 01.03.2023

1. Kelle andmeid MakeDiy OÜ töötleb?
MakeDiy OÜ töötleb oma veebilehe külastajate ja klientide, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

MakeDiy OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjutage info@rehvisepp.ee

2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Meie veebilehe kasutajate isikuandmeid töötleme me selleks, et pakkuda oma klientidele või potentsiaalsetele klientidele kvaliteetset teenust ja informatsiooni.

MakeDiy OÜ veebilehelt kogume me andmeid lehe kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

MakeDiy OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

MakeDiy OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
klientidele uute teenuste pakkumine;
veebilehe haldamine;
kliendi päringutele vastamine;
3. Kuidas andmeid kogutakse
Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid vahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust.

Veebilehe küpsised

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Rehvisepp.ee veebileht kasutab järgmiseid küpsiseid:

Veebilehe tööks vajalikud küpsised mille abil tagatakse veebilehe funktsionaalsus
Analüütilisi ja statistilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad Google Analyticsi küpsised.
Reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. MakeDiy OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)
MakeDiy OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

Kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

Muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks sotsiaalvõrgustikes nagu, Facebook ja Instagram.

5. Isikuandmete jagamine
MakeDiy OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

MakeDiy OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema teeninduse pakkumise eesmärgil.

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine
MakeDiy OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

6.1. Isikuandmete turvalisus

Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

MakeDiy OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

6.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

MakeDiy OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Kui tekib selles osas küsimusi, siis palume kirjutada aadressile info@rehvisepp.ee

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused
Kliendil on õigus pääseda ligi MakeDiy OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et MakeDiy OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@rehvisepp.ee

Andmesubjekti õigused:

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed parandatakse 30 päeva jooksul ning põhjendamatu viivituseta.
Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed 30 päeva jooksul ning põhjendamatu viivituseta kustutataks.
Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud.
Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust info@rehvisepp.ee

Kui MakeDiy OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted
MakeDiy OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.