Kasutustingimused

Veebipoe makediy.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Makediy OÜ (registrikood 14705655), asukohaga Harju maakond, Tallinn,  Tammsaare tee 113-43, 12917.

Üldsätted

Käeolevad Makediy OÜ (edaspidi Müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad isikute suhtes (edaspidi Ostja või Tarbija), kes kasutavad www.makediy.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaup.

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on tingimustega tutvunud, täidab neid ja nendega nõus.

 

Andmete kaitse ja töötlemise  põhimõtted

Müüja tagab ostja isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Üldtingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on Müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

– edastaada ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;

– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Müüja edastab Ostjale kaupade personaalsed otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumised elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ). Ostjal on õigus loobuda personaalsetest pakkumistest saates Müüjale vastavasisulise e- maili üldmeilile info@makediy.ee

 

Kaupade ostmine e-poe-st

E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa juhul kui Ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Peale tellimuse eest makse sooritamist ostukorvi sisu enam muuta ei ole võimalik.

E-poes saab maksta tellitud kauba eest  Esto kaudu, tasuada kullerile kaubatarnimisel ning tasuda ülekandega. Tasumiseks ülekannega peab kinnitama tellimust ja valima makseviisi „Tasumine ülekandega“, sell juhul Ostja saab ühe tööpäeva jooksul Müüjalt arve e-postile.

 

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada taganemisavaldus elektronposti aadressile info@makediy.ee ja tagastada toode Müüjale vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest. Taganemisel kannab Müüja Ostjale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud.

Tagastamisega seonduvad kulud tasub Ostja. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode on puudustega (kus puudused on põhjustatud Ostja poolt): ei ole täiskomplektne, ei ole originaalpakendis ja/või on kasutatud, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule, ning toote tagastamisega Ostjale seotud kulud katab Ostja.

 

Vastutus ja vaidluste lahendamine

Ostjal on võimalik  kauba  lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

Puudusega kauba korral on Ostjal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui Müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:

– Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

– parandamine ebaõnnestub,

– Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;

– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.